Nadační fond
Sluníčko pro děti

Jak pomáhat

Pokud znáte rodinu s handicapovaným dítětem, o kterém si myslíte, že by mohlo využít finanční příspěvek Nadačního fondu, zašlete nám prosím informativní e-mail na adresu: info@slunickoprodeti.eu

Podmínky pro podání žádosti

Podmínky žádosti (formát MsOffice Doc)
Čestné prohlášení (formát MsOffice Doc)

 • Žadatel je těžce fyzicky a mentálně postiženým dítětem, nemocným dítětem a dítětem ze sociálně slabých poměrů
 • Žadatel nedovršil věkovou hranici 15 let
 • Nezletilý žadatel je zastoupen zákonným zástupcem
 • Žadatel má trvalý pobyt na území České republiky
 • Písemná forma žádosti, vlastnoručně podepsaná
 • Nadační příspěvek se poskytuje proti fakturám, které do výše poskytnutého daru hradí nadace. Již zaplacené účty se neproplácejí.
 • Nadační výbor Vaši žádost posoudí a v co nejkratším termínu se Vám ozveme zpět na Vaší e-mailovou adresu.

V případě, že chcete poskytnout finanční dar, převeďte bankovním převodem částku na náš účet
vedený v UniCredit Bank 1002602843/2700.

Na požádání Vám zašleme smlouvu o dárcovství pro daňové účely.
Darovací smlouva / Contract of donation (formát PDF)

Poskytnutí daru

 • fyzickou osobou
  Fyzické osoby mohou přispívat na výše uvedený bankovní účet jednorázově či pravidelně. S dárcem bude o každém poskytnutém daru zpravidla uzavřena darovací smlouva, dárci může být případně na jeho žádost vystaveno potvrzení o poskytnutí daru. Darovací smlouva, resp. potvrzení o poskytnutí daru může dárce - fyzická osoba - uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok, v němž byl dar poskytnut. Dle zmíněného ustanovení je tak možno od základu daně odečíst dary ve výši alespoň 1.000,- Kč, nejvýše však do hodnoty 10% základu daně. Daňová úspora bude záviset na sazbě daně z příjmů fyzických osob platné v daném kalendářním roce. V roce 2010 tak bude úspora na dani z příjmů činit 15% z darované částky.

 • právnickou osobou
  Také právnické osoby si mohou snížit základ daně z příjmů o dary poskytnuté Nadačnímu fondu Sluníčko pro děti. Dar poskytnutý Nadačnímu fondu Sluníčko pro děti se stane daňově uznatelným nákladem na základě ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Od základu daně lze odečíst dar v hodnotě alespoň 2.000,- Kč, maximálně však do výše 5% základu daně.

Kontakt

Nadační fond Sluníčko pro děti

Václavské náměstí 795/40

110 00 Praha 1

IČ: 284 62 670

info@slunickoprodeti.eu

Bankovní účet

Číslo účtu: 1002602843/2700
IBAN: CZ76 2700 0000 0010 0260 2843
SWIFT CODE: BACX CZ PP
UniCredit Bank

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti